Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ THẮNG LỢI ĐÀ NẴNG

Địa chỉ : 50 Yên Bái - Phường Hải Châu I
Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng.

Email : info@thangloidanang.com.vn

Điện thoại : 0236 3 652565 - 652566

Fax : 0236 3 897143

Website : www.vscdanang.com.vn -www.thangloidanang.com.vn

0906 174 004 - 0236 6 515253
0913422121