Quyết định chỉ định chủ tịch công đoàn cơ sở mới

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG                                                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG Q. THANH KHÊ                                                                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Số: 24/ QĐ-LĐLĐ                                                                                                                                                    Thanh Khê, ngày 21 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: “Chỉ định Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Đà Nẵng”

------------


BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THANH KHÊ

-  Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam

- Căn cứ công văn số: 73/2013/CV/VSC ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Ban chấp hành Công đoàn về việc chỉ định chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Đà Nẵng;

-  Theo đề nghị của bộ phận tổ chức Liên đoàn lao động quận Thanh Khê.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Hảo giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Đà Nẵng.

Điều 2: Đồng chí Nguyễn Đức Hảo chịu trách nhiệm cùng với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn được thông qua tại Đại hội X Công đoàn Việt Nam.

Điều 3: Các bộ phận của Liên đoàn lao động quận Thanh Khê, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Thắng Lợi Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Đức Hảo chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiêụ lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ

- Như điều 3                                                                                                                                                                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VT                                                                                                                                                                                                             Nguyễn Hữu Huệ

                                                                                                                                                                                                                                       (Đã ký)

 

Xem thêm bài viết: Thông báo từ Thắng Lợi.

Xem thêm nội dung: Dịch vụ bảo vệ tại Quảng Nam

Đánh giá bài viết:

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

0914 196 641

info@thangloidanang.com.vn

0906 174 004
0913 422 121