Triển khai dịch vụ bảo vệ an ninh trực tuyến chuyên nghiệp tại Đà Nẵng 09 - 2017

Triển khai dịch vụ bảo vệ an ninh trực tuyến chuyên nghiệp tại Đà Nẵng 09 - 2017

Triển khai dịch vụ bảo vệ an ninh trực tuyến chuyên nghiệp tại Đà Nẵng 09 - 2017

  • Triển khai đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị an ninh trong hoạt động cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp”
  • Hợp tác với Tập đoàn Gallagher – New Zealand 

Đánh giá bài viết:

0906 174 004